گزارش جلسه کمیته های هیات شطرنج استان بوشهر

دومین جلسه کمیته های هیات شطرنج استان بوشهر در تاریخ 1تیرماه 1402در محل خانه شطرنج استان برگزار گردید.

دستور جلسه
۱-لیست پیشنهادی تکمیلی اعضای کمیته ها
۲-تدوین آیین نامه و ارائه برنامه سه ماهه (تابستان )
۳-بررسی راه های جذب و تبلیغات جهت گسترش ورزش شطرنج و  معرفی این رشته به عموم مردم
۴-راه های حمایت از شطرنج قهرمانی و قهرمانان استان
۵- برنامه ریزی آموزش شطرنج استان و راهکارهای جهت موفقیت بیشتر

در پایان جلسه لیست و آیین نامه های تدوین شده برای تصویب در جلسه هیات رئیسه تهیه شد.

جلسه بعد ١٣ مرداد ماه مشخص  و اعلام شد.