گزارش مسابقات صندوق بازنشستگان کشوری (آقایان و بانوان) استان بوشهر

این دوره از مسابقات در تاریخ شنبه 17 تیرماه ماه 1402با حضور بازنشستگان کشوری استان بوشهر در دو جدول مجزا (آقایان، بانوان) برگزار شد که در پایان نتایج زیر بدست آمد.

جدول اول: آقایان

مقام اول: جناب آقای غلامحسین عارف آزاد از تنگستان

مقام دوم: جناب آقای احمد مبارکی از دشتستان

مقام سوم: جناب آقای محمود جمشیدی از تنگستان

جدول دوم: بانوان

مقام اول: سرکار خانم مهری زیرائی از دشتستان

مقام دوم: سرکار خانم نزهت محمدی از دشتستان

مقام سوم: سرکار خانم سودابه فرهادی از بوشهر

سرداور این دور از مسابقات جناب آقای مصیب بوستانی بودند.