داوران بوشهری در مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور

کادر داوری مسابقات کرمانشاه


آقای سامان آرمند (سرداور)
آقای محسن محمدی(جانشین سرداور و مسئول سیستم)
آقای فرزاد هاشمی(داور)