لینک جدول مسابقات قهرمانی رده سنی ۸ الی ۱۸ سال دختران و پسران کشور

بخش_دختران:

رده سنی زیر 8 سال (گیلان)

https://chess-results.com/tnr797927.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES

رده سنی زیر 10سال (گیلان)

https://chess-results.com/tnr797928.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES

رده سنی زیر 12سال (گیلان)

https://chess-results.com/tnr797929.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES

 

رده سنی زیر 14سال (قزوین)

https://chess-results.com/tnr797930.aspx?lan=1

رده سنی زیر 16سال (قزوین)
 https://chess-results.com/tnr797931.aspx?lan=1&art=0
رده سنی زیر 18سال (قزوین)
 https://chess-results.com/tnr798918.aspx?lan=1&art=0

 

بخش_پسران:

رده سنی زیر 8 سال (لرستان)
https://chess-results.com/tnr797815.aspx?lan=1
رده سنی زیر 10 سال (کرمانشاه)
https://chess-results.com/tnr797462.aspx?lan=1&art=0
رده سنی زیر 12 سال ( تهران)
https://chess-results.com/tnr797759.aspx?lan=1&art=0
رده سنی زیر 14 سال (لرستان)
https://chess-results.com/tnr797824.aspx?lan=1&art=0
رده سنی زیر 16 سال (کرمانشاه)
https://chess-results.com/tnr797463.aspx?lan=1&art=0

رده سنی زیر 18سال (کرمان)
 https://chess-results.com/tnr798737.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30