حضور پیشکسوتان عزیز استان بوشهر در مسابقه قهرمانی رپید و بلیتس پیشکسوتان کشور

جناب آقای محمد محمدیان
جناب آقای غلامحسین عارف آزاد
جناب آقای حسین اسماعیلی
جناب آقای محمود جمشیدی