اولین جلسه کمیته استعدادیابی هیئت شطرنج استان بوشهر برگزار شد

کمیته استعدادیابی استان با حضور اکثریت اعضا آن کمیته، آقایان علیرضا پولادی، کیانوش ملاکی و مصطفی مقدم و خانم ها مژگان احمدزاده و مریم بادین و همچنین با حضور ریاست هیئت استان سرکار خانم خوش قلب در تاریخ 1402/05/31راس ساعت 08:45 صبح تشکیل شد. مطابق با دستور جلسه؛ ابتدا اعضای کمیته معرفی شدند و سپس عمده ی فعالیت های کمیته توسط مسئول کمیته تشریح گردید و اعضا به ارائه پیشنهادات خود و طرح های ممکن پرداختند. پس از تشریح اسناد بالادستی موجود در زمینه استعدادیابی و همچنین نیاز مبرم استان بوشهر به استعدادیابی، اعضا نسبت به بررسی مسیرهای اجرایی شروع عملیات استعدادیابی پرداختند و با اتفاق نظر معیارهای موجود در پروپوزال استعدادیابی فدراسیون را جهت غربالگری اولیه مورد تایید تشخیص دادند، لذا مقرر شد به موازات پروژه های پژوهشی/مطالعاتی فعال در کمیته استعدادیابی، فعالیت های اجرایی و استعدادیابی در مدارس نیز در دستور کار قرار گیرد. در پایان جلسه احکام کمیته استعدادیابی، توسط ریاست استان و مسئول کمیته استعدادیابی به اعضای حاضر تقدیم شد.