هفتمین دوره بازآموزی مربیگری جهت تمدید کارتهای مربیگری درجه 3