مسابقات شطرنج استاندارد ریتد آزاد کشوری جام فرزین خلیج فارس 27 الی 29 دیماه

مسابقات شطرنج استاندارد ریتد آزاد کشوری

جام فرزین خلیج فارس

27 الی 29 دیماه

ویژه ریتینگ داران زیر 2000 و بدون ریتینگ

 

آیین نامه مسابقات

farzin.pdf