عملکرد هیئت شطرنج استان بوشهر شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲

عملکرد هیئت شطرنج استان بوشهر شش ماهه دوم سال 1402

1402-2-amalkard.pdf