هیئت شطرنج استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس بوشهر در راه رسیدن به تفاهم نامه پژوهشی در زمینه استعدادیابی شطرنج

 پیرو پیگیری های انجام شده توسط کمیته استعدادیابی استان و بخش ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه خلیج فارس بوشهر، جلسه  در روز سه شنبه مورخ 31 مردادماه 1402 ساعت 10:30صبح، با حضور آقای دکتر گلبهار(معاون پژوهشی دانشگاه)، آقای دکتر حسین پور(معاون توسعه و اقتصادی دانشگاه)، آقای دکتر حبیبی(مسئول ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه)، آقای دکتر زر(رییس دانشکده تربیت بدنی) و جناب آقای بردیده(مسئول تربیت بدنی دانشگاه) و از هیئت شطرنج استان؛ سرکار خانم مژگان خوش قلب(ریاست استان)، آقای مهندس مصطفی مقدم(مسئول کمیته استعدادیابی استان و عضو این کمیته در فدارسیون) و همچنین سرکار خانم مریم بادین(عضو کمیته استعدادیابی استان) برگزار گردید. در پایان جلسه دو طرف بر فازبندی و گام های اجرایی کار به تفاهم رسیدند و مقرر شد پیش نویس تفاهم نامه جهت امضای مشترک بر اساس پروپوزال دانشکده تربیت بدنی تهیه گردد، همچنین در خصوص بودجه این طرح نیز، دو طرف به تلفیقی از مشارکت و اختصاص ردیف بودجه توسط نهادهای مربوطه در استان ‌و خارج از استان به توافق رسیدند.