معرفی و اعطای حکم اعضای کمیته استعدادیابی هیئت شطرنج استان بوشهر

معرفی و اعطای حکم اعضای کمیته استعدادیابی هیئت شطرنج استان بوشهر
اعضای کمیته استعدادیابی استان بوشهر به پیشنهاد آقای مهندس مصطفی مقدم(مسئول کمیته) و تصویب سرکار خانم مژگان خوش قلب(ریاست هیئت شطرنج استان) به شرح زیر منتصب شدند:
دبیر کمیته: علیرضا پولادی
اعضای کمیته: آقایان محمدرضا کرم زاده، اسماعیل زارع زاده، علیرضا پولادی، کیانوش ملاکی و خانم ها دکتر افسانه مرادی، مژگان احمد زاده، مریم بادین.
هیئت شطرنج استان برای کمیته استعدادیابی و اعضای آن آرزوی موفقیت در وظایف محوله دارد.

 

معرفی و انتصاب جناب آقای علیرضا پولادی به سمت دبیر کمیته استعدادیابی

 

انتصاب آقای کیانوش ملاکیان به سمت عضو کمیته استعدادیابی

 

انتصاب سرکار خانم مریم بادین به سمت عضو کمیته استعدادیابی

 

انتصاب سرکار خانم مژگان احمدزاده به سمت عضو کمیته استعدادیاب