اسامی قبول شدگان دوره داوری درجه دو شهریور ۱۴۰۲ استان بوشهر

اسامی قبول شدگان دوره داوری درجه دو  شهریور 1402استان بوشهر

مدرسان :  داور بین المللی سید ایمان بکاء و داور بین المللی عبدالامیر خطیب زاده

1- نگار آرام
2- مجید امینی
3- مجتبی طیبی
4- زهرا سبهانی (مشروط سوییس منجر)
5- نیلوفر راستی مطلق (مشروط سوییس منجر)
6- شایان ناصرپور (مشروط سوییس منجر)
7- هادی هاشمی (مشروط سوییس منجر)
8- فاطمه اسدی (مشروط سوییس منجر)
9- روح اله دولت شاهی (مشروط سوییس منجر)
10- محسن قنبری (مشروط سوییس منجر)
11- رضا کامحمدزمانی اصل (مشروط سوییس منجر)
12- عیسی امیدوار (مشروط سوییس منجر)
13- غزال جوهری (مشروط سوییس منجر)
14- هاجر فیروزی (مشروط سوییس منجر)
15-حسین فروغی (مشروط دوره و سوییس منجر)

 

این دوره با شماره 817در سیستم جامع فدراسیون شطرنج به ثبت رسیده است.