گزارش آماری مسابقات رده سنی استان بوشهر - 14 الی 16 تیرماه 1402

مسابقات رده سنی استان بوشهر به مدت سه روز از تاریخ 14/04/1402 لغایت 16/04/1502 در شهرستان بوشهردر دو گروه  پسران و دختران برگزار گردید.  شرکت کننده ها در 12 جدول جداگانه  پسران و دختران  در  رده های سنی  8 ،10 ، 12، 14 ، 16 و 18 سال با هم  به رقابت پرداختند . تعداد کل شرکت کننده ها 128 نفر  که در  جدول پسران تعداد 96 نفر  و  در جدول دختران  تعداد  32  نفر از شهرستانهای بوشهر ،  دشتستان ، جم ، گناوه ، کنگان  و  بخشهای خارک ، بردخون  و آبپخش بودند.

نفرات برتر رده سنی زیر 8 سال:

مقامپسراندختران
اولرضا بردستانی از دیر فاطمه بردستانی از دیر
دومامیرعلی عبدالهی فرد از دشتستانمهرسا خورشیدی از بوشهر
سومآریا حسین زاده از بوشهربهار منتظری از جم

نفرات برتر رده سنی زیر 10سال:

مقامپسراندختران
اولسید آروین تراب زاده از جمپریا رمضانی از جم
دومآریان عوض نژاد از جمفاطمه کشاورز از بوشهر
سوممحمد مهدی قاسمی از دشتستانآرشیداسادات تراب زاده از جم

نفرات برتر رده سنی زیر 12سال:

مقامپسراندختران
اولآریا قائد زادگان از دشتستانمبینا رضایی از جم
دوممحمد سپهر مالک از بوشهرپرنیان منصوریان از جم
سومکسری مکاریان از دیررقیه بلاغي از جم

نفرات برتر رده سنی زیر 14سال:

مقامپسراندختران
اولحسن خسروی از کنگانفاطمه غفاریان از دشتستان
دومآرتین منفرد از بوشهرنیایش هاشمی از بوشهر
 محمد سرکاری از بوشهرحدیث درخشنده از جم

نفرات برتر رده سنی زیر 16سال:

مقامپسراندختران
اولطاها اسکندری از بردخونفاطمه قنبری از بردخون
دوممحمد رنجبر از کنگانهاجر قنبری از بردخون
سومامیرعباس اسدی زاده از گناوهرکسانا امیدوار از جم

نفرات برتر رده سنی زیر 18سال:

مقامپسراندختران
اولیاسر محمدی از جمفائزه قنبری از بردخون
دوممحمد هاشمی از بوشهرآلما جاویدفر از جم
سومفتح الله خدادادی از آپخش 

  نکات جالب توجه نفرات برتر رده های سنی پسران و دختران: 

 1- دو قلوهای آینده دار دیری  رضا و فاطمه بردستانی هر دو مقام اول زیر 8 سال پسران و دختران را کسب کردند. در جدول زیر 8 سال پسران یک پدیده به شطرنج استان معرفی گردید بنام امیر علی عبدالهی فرد از دشتستان که با رقابت نزدیک با رضا بردستانی به مقام دوم رسید.

2-در جدول زیر 10سال دو قلوهای جمی سید آروین و آرشیداسادات تراب زاده به ترتیب مقام اول و سوم پسران و دختران را کسب کردند. در جدول زیر 10سال پسران ، سید آروین تراب زاده و همشهری خود آرین عوض نژاد در دور هفتم هم امتیاز شدند که به کمک پوئن شکنی ، مقام اول به آروین رسید.در این گروه بازیکن آینده دار دشتستانی محمد مهدی قاسمی سوم شد که با توجه به پیشرفت این بازیکن در زمان اندک در آینده از این بازیکن پیشرفت های بیشتری شاهد خواهیم بود.

3-در جدول زیر 12 سال پسران ، رقابت بسیار نزدیک بود. محمد سپهر مالک از بوشهر با وجود اینکه تا دور ششم در صدر جدول بود ، در دور هفتم با وجود امتیاز مساوی با آریا قائدزادگان از دشتستان و به کمک پوین شکنی به مقام دوم رسید .در این گروه آریا اول شد. در جدول زیر 12سال دختران ، با تعداد 6 نفر شرکت کننده که 4 نفر آنها از شهرستان جم و 2 نفر دیگر از شهرستان بوشهر برگزار گردید .که در نهایت هر سه مقام اول تا سوم به دختران شهرستان جم رسید.

4-در جدول زیر 14سال پسران با 11شرکت کننده در 5 دور برگزار گردید و رقابت تنگاتنگ و سختی بین 4 نفر اول جدول بوجود آمد که هر چهار نفر امتیاز 4 را کسب کردند که در نهایت با کمک پوئن شکنی آقای حسن خسروی از کنگان به مقام اول رسید. در گروه دختران زیر 14سال با تعداد 5 نفر مسابقات برگزار شد که در نهایت فاطمه غفاریان از دشتستان مقام اول را کسب نمود.

5-در جدول زیر 16سال پسران و دختران ، شرکت کننده های بردخونی پیشتاز بودند. جایی که طاها اسکندری در گروه پسران اول و خانمها فاطمه و هاجر قنبری در گروه دختران اول و دوم شدند. در گروه پسران رده های دوم تا چهارم ، هر سه 5 امتیاز داشتند که به لطف پوئن شکنی بیشتر آقایان محمد رنجبر از کنگان به مقام دوم و امیر عباس اسدی زاده از گناوه به مقام سوم رسیدند.

6-در جدول زیر 18سال پسران با تعداد 7 شرکت کننده در 5 دور برگزار شد که در نهایت آقای یاسر محمدی از شهرستان جم با اقتدار و بدون شکست به مقام اول رسید .در این گروه تنها نماینده شرکت کننده در این مسابقات از شهر آبپخش به مقام سوم رسید .در جدول دختران زیر 18سال فقط 2 شرکت کننده وجود داشتند که مسابقات در 2 دور برگزار گردید که در نهایت خانم فائزه قنبری از بردخون با 5/1 امتیاز به مقام اول رسید و خانم آلما جاویدفر به مقام دوم رسید.  

 

جدول تعداد شرکت کننده ها  هیات های شهرستانهای استان بوشهر

ردیفنام هیات شهرستان تعداد پسران تعداد دخترانمجموع
1بوشهر - خارک 531265
2جم 121527
3دشتستان - آبپخش 718
4دیر - بردخون 8412
5کنگان505
6گناوه 11011
7دیلم 000
8عسلویه 000
9تنگستان000
10دشتی 000
مجموع9632 

نکات قابل توجه جدول شماره 2 :

1-شهرستان بوشهر با تعداد 65 بازیکن بیشترین تعداد بازیکن در بین سایر شهرستانها در این مسابقات داشته است. لیکن تعداد بازیکنان دختر در این شهرستان می تواند بیشتر گردد. نکته قابل توجه در بین بازیکنان شهرستان بوشهر تعداد قابل توجه بازیکنان در رده های زیر 8 و 10و 12و 14بود. که نشان از ایجاد نسل جدید از بازیکنان شطرنج در این شهرستان دارد. اما در رده های زیر 16و 18سال با وجود بازیکنان مطرح این شهرستان ، عدم حضور و عدم توجه این بازیکنان به این مسابقات جای سوال و تعجب دارد.

2-شهرستان جم با مجموع 27بازیکن در این مسابقات حضور داشت . نکته جالب توجه تعداد بیشتر  دختران نسبت به پسران بود .هیات این شهرستان  در زمینه پرورش نسلهای پایه و برگزاری مسابقات پیوسته در شهرستان جم اقداماتی خوبی انجام داده است. و نتیجه این اقدامات در این مسابقات کاملا مشهود بود، و شایسته است که از زحمات هیات شهرستان جم و کلیه دست اندرکاران در این شهرستان که توجه ویژه ای به امر پرورش و اعزام بازیکنان دارند ، تقدیر و تشکر کرد. نکته قابل توجه دیگر صمیمیت و همبستگی بازیکنان و کادر مربیان و اولیا  بازیکنان در این مسابقات بود.

3-تعداد کم بازیکنان شهرستان دشتستان مخصوصا در بخش دختران با وجود بازیکنان مستعد و زمینه پرورش بازیکنان مطرح در این شهرستان ، جای تعجب و سوال می باشد. و می طلبد هیات شهرستان دشتستان در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد.

4-یکی از هیات های موفق در این مسابقات هیات شهرستان دیر بود ، در جای که هیات بخش بردخون با تعداد 5 بازیکن ، بهترین نتیجه از نظر کسب مدال و امتیاز را کسب نمودند. نکته قابل توجه در هیات بخش بردخون ، عدم حضور بازیکنان در رده های پایین بود که میطلبد این هیات در زمینه پرورش نسل جدید اقدام نماید .نکته قابل تامل دیگر تعداد کم بازیکنان هیات شهرستان دیر بود ، که عدم استقبال دیری ها در این مسابقات جای بررسی دارد. 

6-یکی از هیات های خوب و آینده دار ، هیات شهرستان کنگان می باشد که جای بررسی و سوال دارد که چرا در این مسابقات فقط با 5 نفر بازیکن پسر و بدون حضور بازیکن دختر شرکت نمودند .جا دارد هیات این شهرستان در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد.

7-یکی از هیات های فعال در زمینه برگزاری مسابقات و پرورش بازیکنان ، هیات شهرستان گناوه می باشد که در این مسابقات با تعداد 11بازیکن شرکت نمودند. عدم حضور بازیکنان دختر از سوی این هیات در این مسابقات کاملا مشهود بود که انتظار میرود این هیات در این زمینه فعالیت بیشتر نماید.

8-هیات شهرستان دیلم با وجود همسایگی با شهرستان گناوه و همچنین استان خوزستان که مهد بازیکنان خوب و مطرح شطرنج کشوری می باشد ، متاسفانه بدون هیچ بازیکن در این مسابقات بودند. و هیات شهرستان دیلم می تواند یکی از قطب های شطرنج استان بوشهر گردد.

9-هیات شهرستان عسلویه با وجود اینکه به تازگی تشکیل گردیده است ، انتظار میرود مثل هیات شهرستان همسایه خود شهرستان جم در زمینه پرورش بازیکنان و برگزاری مسابقات موفق باشد.

10-شهرستان تنگستان با وجود بازیکنان مطرح و با استعداد ، در این مسابقات هیچ شرکت کننده ای نداشت . و جای بررسی و سوال دارد که چرا از شهرستان تنگستان هیچ کسی در این مسابقات شرکت نکرده است . 

11-از شهرستان دشتی ، شهر مفاخر و شعرای استان بوشهر ، هیچ شرکت کننده ای در این مسابقات وجود نداشت .با وجود اینکه شهرستان دشتی در اردیبهشت امسال مسابقات رده سنی در شهرستان دشتی برگزار کرده است ، جای بسی تعجب است که در مسابقات رده سنی استانی ، هیچ شرکت کننده ای از این شهرستان وجود نداشت. هیات شهرستان دشتی جا دارد در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد.